W IMIĘ BOGA JEDYNEGO STWORZYCIELA WSZYSTKIEGO

JAGENOZ v.16a.23 pub  

napisane i wymyślone przez JAGENA (jagen@poczta.onet.pl, mrhopen@wp.pl) i udostępnione do dowolnego rozpowszechniania w ramach TEKTUROWEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO mającego na celu edukację najmłodszych o istnieniu i działaniu perpetuum mobile oraz darmowej energii w zasięgu każdego człowieka.

Wyznaczamy wykresy momentu obrotowego względem osi sił wyporu zębatki zanurzonej w wodzie. Celem jest znalezienie wykresu przesuniętego w górę lub dół, czyli różnej od zera całki momentu wypadkowego po dφ. Dzięki niesymetryczności pływaków oczekuję, że wykres momentu sił wyporu będzie zdeformowany, "sinusopodobnowaty".
Celem jest znalezienie sytuacji kiedy ww. całka będzie niezerowa - moment będzie wykazywał przewagę wyporu jednej ze stron. Taką przewagę "wyprostuje" dodając wiele takich turbin seryjnie. Najpierw model prosty z jedną cieczą. W modelach pochylonych i z wieloma cieczami 16b-j istnieją dodatkowe możliwości manipulowania momentami.

Model prosty z jedną cieczą.

Oznaczenia

Mamy zębatkę, której przekrój w płaszczyźnie Oxz jest kołem zębatym wielokątem o równoodległych od osi n wierzchołkach o kątach wypukłych (i tyleż samo wklęsłych). W modelu v.16a wymiar y1 na osi Oy jest stały. Liczymy momentu sił wyporu objętości po obu stronach osi obrotu Oz zakładając zanurzenie do wysokości hw. Zanurzona jest zmienna ilość zębów.

γw - gęstość cieczy (dokładniej rożnica gestości ośrodka wypierającego i wypieranego)
n- ilość zębów zębatki/kątów wypukłych/wklęsłych, k- aktualny ząb k=1..n liczony w kierunku CCW
u -ilość punktów zęba
R1- promień wierzchołków kątów wklęsłych
R2- promień wierzchołków kątów wypukłych
y1 - długość rotora w osi Oy
hw - poziom zanurzenia - liczony od początku układu wspł. Oxyz (hw<0 <=>woda poniżej Oxy)
φ - kąt obrotu w płąszczyźnie Oxz (CCW od poziomu Ox do Oz)
β1 - kąt między wierzchołkami wklęsłymi  β1=(2 π)/n
β2 - kąt między wierzchołkami wypukłymi
φ - chwilowy kąt obrotu
M[fi, β2/β1, n, hw]- szukany moment obrotowy dla sytuacji statycznej
P1, P2, P3,..,PU - punkty pierwszego zęba "wyjściowego" (na razie tylko 3)

Przekształcenia obrotowe

Potrzebujemy (na razie) tylko obrótu w osi Oy
a_ - kąt obrotu w kierunku CCW
A_ - wektor środka obrotu
B_ - wektor punktu obracanego
Oxz -funkcja obracająca punkt B wokoł osi równoległej do Ox przechodzącej przez punkt A - zwraca wektor Overscript[B ', _]
OAxz -funkcja obracająca punktu B wokoł osi równoległej do Oy przechodzącej przez punkt A- zwraca wektor Overscript[B ' A, _]

In[401]:=

Oxz[B_, A_, a_] := {(B - A) 〚1〛 Cos[a] - (B - A) 〚3〛 Sin[a] + &nbs ... Sin[a], B〚2〛, (B - A) 〚1〛 Sin[a] + (B - A) 〚3〛 Cos[a]}

Sprawdźmy kierunek obrotu:

In[403]:=

Oxz[{1, xxx, 0}, {0, xx, 0}, π/6] Oxz[%, {0, xx, 0}, π/6] Oxz[%, {0, xx, 0}, π/6]

Out[403]=

{3^(1/2)/2, xxx, 1/2}

Out[404]=

{1/2, xxx, 3^(1/2)/2}

Out[405]=

{0, xxx, 1}

In[406]:=

OAxz[{1, xxxx, 0}, {0, xx, 0}, π/6] OAxz[%, {0, xx, 0}, π/6] OAxz[%, {0, xx, 0}, π/6]

Out[406]=

{3^(1/2)/2, xxxx, 1/2}

Out[407]=

{1/2, xxxx, 3^(1/2)/2}

Out[408]=

{0, xxxx, 1}

Układ współrzędnych obrócony o kąt α w płaszczyznie Oxz.

In[409]:=

Rotatealfa = Oxz[{x, y, z}, {0, 0, 0}, α]

Out[409]=

{x Cos[α] - z Sin[α], y, z Cos[α] + x Sin[α]}

Obrót CCW wektora o 90 st.

OAxz[{a, xxx, b}, {0, xx, 0}, π/2]

{-b, xxx, a}

In[411]:=

Rotate90 = Oxz[{x, y, z}, {0, 0, 0}, π/2]

Out[411]=

{-z, y, x}

Założenia i ograniczenia

In[412]:=

Oxyz = {0, 0, 0} ; r = {x, y, z} ;

Punkty zęba wyjściowego

In[414]:=

P1 = {R1, 0, 0} P2 = {R2 Cos[β2], 0, R2 Sin[β2]} P3 = {R1 Cos[β1], 0, R1 Sin[β1]}

Out[414]=

{R1, 0, 0}

Out[415]=

{R2 Cos[β2], 0, R2 Sin[β2]}

Out[416]=

{R1 Cos[β1], 0, R1 Sin[β1]}

Warunki

WARUNEK 1 - trójkąt P1-P2-P3

Punkty nie mogą być w lini aby powierzchnia/objetość zeba nie była zerowa

In[417]:=

WAR1 = P1 . P1 + P2 . P2 > P3 . P3

Out[417]=

R1^2 + R2^2 Cos[β2]^2 + R2^2 Sin[β2]^2>R1^2 Cos[β1]^2 + R1^2 Sin[β1]^2

WARUNEK 2 - geometrii R1<R2

In[418]:=

WAR2 = (R1<R2)

Out[418]=

R1<R2

WARUNEK 3 - geometrii β==(2 π)/n

In[419]:=

WAR3 = (β1 (2 π)/n)

Out[419]=

β1 (2 π)/n

WARUNEK 4- punkt P2 nie może nachodzić na inne trójkąty ani wielobok

(do zmiany)

WARUNEK 5 - poziom wody w obszarze urządzenia

Woda nie może być niżej niż -R2 i wyżej niż R2

In[429]:=

WAR5 = Abs[hw] < R2

Out[429]=

Abs[hw] <R2

Przykładowe dane:

In[430]:=

pR1 = 100 ; pR2 = 200 ; pn = 7 ; pbeta1 = N[(2 π)/pn] pbeta2 = 80/72 pbeta1 pfi = π/1800 ; phw = 020 ; palfa = pfi ; pk = 1 ; py1 = 1 ; pgammaw = 1 ;

Out[433]=

0.897598

Out[434]=

0.997331

In[441]:=

Clear[k, R1, R2, n, β1, β2, ϕ, hw, α] WARTOSCI = N[{ R1pR1, R2> ... β2pbeta2, ϕpfi, hwphw, y1py1, γwpgammaw}]

Out[442]=

RowBox[{{, RowBox[{RowBox[{R1, , 100.}], ,, RowBox[{R2, , 200.}], ,, RowBox[{n ... Box[{hw, , 20.}], ,, RowBox[{y1, , 1.}], ,, RowBox[{γw, , 1.}]}], }}]

In[443]:=

WARTOSCI2 = Append[WARTOSCI , α (pk - 1) pbeta1 + pfi]

Out[443]=

RowBox[{{, RowBox[{RowBox[{R1, , 100.}], ,, RowBox[{R2, , 200.}], ,, RowBox[{n ... 0.}], ,, RowBox[{y1, , 1.}], ,, RowBox[{γw, , 1.}], ,, α0}], }}]

Czy dla powyższych danych spełnione warunki?

In[444]:=

WARUNKI = {WAR1, WAR2, WAR3, WAR4, WAR5}   /. WARTOSCI

Out[444]=

{True, True, True, True, True}

Tabela  ZABk[[k]] i ZABkv[[k]]

Tabela ZABk[[k]] ma format {k-ty trójkąt , kąt odległości od zęba wyjściowego}

In[445]:=

pn Clear [ZABk, ZABkv] ZABk = {} ; For[i = 1, i<=pn, i ++, ZABk = Append[ZABk, {{Ox ... 46;1]}, ϕ + (i - 1) β1}] ] ZABkv = ZABk  /. WARTOSCI ; % //MatrixForm

Out[445]=

7

Out[450]//MatrixForm=

( {{100.`, 0, 0.`}, {108.50925277315189`, 0, 168.00518463015428`}, {62.34898018587336` ... 7`, 0, 19.913569319163287`}, {100.`, 0, -1.4210854715202004`*^-14}}       5.385587406153931`

Obliczenia ilości zębów zanurzonych całkowicie i częściowo

Dla każdego zęba zliczać:

Ząb  o numerze k=1..n (CCW)
1) obrócić ząb wyjściowy (k=1) P1.P2.P3 o kąt (fi + k-1×beta1) wokół Oxyz
2) zbadać na osi Oz czy któryś z rogów trójkąta P1, P2, P3 jest mniejszy niż poziom wody (hw) -
- jeśli jeden mniejszy równy to jest POJEDYNCZO częściowo zanurzony
- jeśli dwa to PODWÓJNIE częściowo zanurzony
- jeśli trzy to jest całkowicie zanurzony
3) znaleźć na osi Oz środkowy punkt trójkąta i w nim
podzielić na dwa obszary linią poziomą || Ox

In[451]:=

ZANURZONYRAZ = {} ; ZANURZONYDWA = {} ; ZANURZONYCALY = {} ; MINMAXk = {} ; For[i = 1, i≤ ... LY = Append[ZANURZONYCALY, i]] ; MINMAXk = Append[MINMAXk, {Pmin, Psr, Pmax}] ; ]

In[456]:=

ZANURZONYRAZ ZANURZONYDWA ZANURZONYCALY MINMAXk

Out[456]= {1}

Out[457]= {4}

Out[458]= {5, 6, 7}

Out[459]= {{1, 3, 2}, {1, 3, 2}, {3, 2, 1}, {2, 3, 1}, {2, 3, 1}, {2, 1, 3}, {1, 3, 2}}

Siła wyporu

Siła parcia na ściankę Overscript[PAPB, _]

Siłę wyporu k-tego trójkąta liczylibyśmy z wzoru:

F〚k〛 = F_P1P2〚k〛 + F_P2P3〚k〛

Siłę parcia liczmy dla każdej ścianki wyznacznej przez punkty PA PB:

FPAPB = γw∫_A_ (P1 - P2) hA /. hhw - z FPAPB = γw ∫_A_ (P1 - P2) (hw - z) A /. A->y1 J

gdzie y1 to wymiar w osi Oy a dJ to przyrost wektora ścianki bocznej,dJ||dF.

Wektor powierzchni J jest obrócony o 90 st do wektora Overscript[PAPB, _]

Overscript[A, _] = y1 Overscript[J, _] = y1 {-z, y, x}

x/z = (PBx - PAx)/(PBz - PAz) J = {-z, y, x} = z {-1, 0, (PBx - PAx)/(PBz - PAz)}

In[460]:=

Clear[PAx, PBx, PAz, PBz, dJ, z] FPAB00 = γw  y1 ∫_PAz^PBz ( (hw - z)   dJ /. dJ -> {-1, 0, (PBx - PAx)/(PBz - PAz)} ) z

Out[461]=

{1/2 (2 hw - PAz - PBz) (PAz - PBz) y1 γw, 0, -1/2 (PAx - PBx) (2 hw - PAz - PBz) y1 γw}

Wzró stosować przy zachowaniu kolejności P1->P2->P3.
Doświadczenie wykazało, że do określenie znaku składowych wektora siły potrzebne jest gdy środek ścianki nie jest zanurzony .

Obliczenia prawidłowenie nie tylko dla(PAz + PBz)/2>hw :

In[462]:=

Clear[PAx, PBx, PAz, PBz, dJ, z] FPAB = γw y1  Abs[ 2 hw - PAz - PBz] {-1/2 (PBz - PAz) , 0, 1/2 (PBx - PAx) } ;

 

Przy okazji: siła wyporu całkowita:

Fz = γw V_ZANURZENIA

Obliczenia sił działających na zęby zanurzone CAŁKOWICIE

Dla każdego zanurzonego całkowicie zęba:
1) obliczyć  siły i momenty sił parcia na ścianki P1-P2 i P2-P3 ( z nich wynikają srodki ciężkości wyporu)
2) obliczyć momenty sił parcia na ścianki P1-P2 i P2-P3

In[465]:=

Clear[FCP1P2, FCP1P2v, FCP2P3, FCP2P3v, FCsumv] FCP1P2 = {} ; FCP1P2v = {} ; FCP2P3 = {} ; FCP ... P1P2v〚i〛 + FCP2P3v〚i〛] ; ZANURZONYCALY FCP1P2v FCP2P3v FCsumv

Out[472]= {5, 6, 7}

Out[473]= RowBox[{{, RowBox[{RowBox[{{, RowBox[{21850.7, ,, 0, ,, 9191.83}], }}], ,, RowBox[{{, RowBox[{ ... , 0, ,, 22719.8}], }}], ,, RowBox[{{, RowBox[{RowBox[{-, 4819.96}], ,, 0, ,, 6714.62}], }}]}], }}]

Out[474]= RowBox[{{, RowBox[{RowBox[{{, RowBox[{RowBox[{-, 16957.5}], ,, 0, ,, 439.519}], }}], ,, RowBox ... ox[{-, 10101.2}]}], }}], ,, RowBox[{{, RowBox[{199.996, ,, 0, ,, RowBox[{-, 994.34}]}], }}]}], }}]

Out[475]= RowBox[{{, RowBox[{RowBox[{-, 1809.04}], ,, 0, ,, 27970.3}], }}]

Obliczenia sił działających na zęby zanurzone częściowo POJEDYNCZO

Ząb zanurzony pojedyńczo, czyli tylko jeden punkt trójkąta pod wodą -- dla tego przypadku linia wody jest poniżej środkowego punktu Mid[P1,P2,P3].
Jeśli punkt P2 jest najniżej to liczyć dla dwu ścianek, w pozostałych wypadkach tylko dla jednej.
1) wyznaczyć linię zanurzenia
2) obliczyć  dla  trójkąta ograniczonego linią wody i najniższym punktem  siłę parcia
3) obliczyć  dla  trójkąta ograniczonego linią wody i najniższym punktem  moment siły parcia

In[476]:=

Clear[F1P1P2, F1P1P2v, F1P2P3, F1P2P3v, F1sumv, P1, P2, Pmin, Psr, Phw] F1P1P2 = {} ; F1P1P2v ... 1P1P2v〚i〛 + F1P2P3v〚i〛] ; ZANURZONYRAZ F1P1P2v F1P2P3v F1sumv

RowBox[{W3:, , RowBox[{{, RowBox[{RowBox[{{, RowBox[{100., ,, 0, ,, 0.}], }}], ,, RowBox[{{, RowBox[{101.013, ,, 0, ,, 20.}], }}]}], }}]}]

RowBox[{TROJ:, , RowBox[{{, RowBox[{RowBox[{{, RowBox[{100., ,, 0, ,, 0.}], }}], ,, Ro ... [{108.509, ,, 0, ,, 168.005}], }}], ,, RowBox[{{, RowBox[{62.349, ,, 0, ,, 78.1831}], }}]}], }}]}]

i: 1 j: 1 MM:  {1, 3, 2}

Out[483]= {1}

Out[484]= RowBox[{{, RowBox[{{, RowBox[{RowBox[{-, 200.}], ,, 0, ,, 10.1298}], }}], }}]

Out[485]= {{0, 0, 0}}

Out[486]= RowBox[{{, RowBox[{RowBox[{-, 200.}], ,, 0, ,, 10.1298}], }}]

Obliczenia sił działających na zęby zanurzone częściowo PODWÓJNIE

Ząb zanurzony podwójnie - dla tego przypadku linia wody jest powyżej linii środkowego punktu.
Jeśli punkt P2 jest najwyżej to dwie ścianki zanurzone częściowo i liczyć dwa punkty przecięcia linii wody i  dwu ścianek, w pozostałych wypadkach tylko dla jednen punkt i całe zanuszenie drugiej ścianki.
1)  wyznaczyć linię zanurzenia
2) obliczyć  dla obszaru ograniczonego linią wody i  punktem środkowym siłę parcia  (ściankę wybrać tą która ma najwyższy punkt trójkąta)
3) obliczyć dla dolnego trójkąta  siłę parcia na ściankę P1-P2 lub P2-P3, liczyć jak przy zanurzeniu całkowitym
4) obliczyć  dla obszaru ograniczonego linią wody i  punktem środkowym moment siły parcia  
5) obliczyć dla dolnego trójkąta moment siły parcia na ścianki P1-P2 lub P2-P3

In[487]:=

Clear[F2P1P2, F2P1P2v, F2P2P3, F2P2P3v, F2sumv] F2P1P2 = {} ; F2P1P2v = {} ; F2P2P3 = {} ; F2P ... 2P1P2v〚i〛 + F2P2P3v〚i〛] ; ZANURZONYDWA F2P1P2v F2P2P3v F2sumv

RowBox[{W23:, , RowBox[{{, RowBox[{RowBox[{{, RowBox[{RowBox[{-, 102.856}], ,, 0, ,, 2 ... }], }}], ,, RowBox[{{, RowBox[{RowBox[{-, 170.658}], ,, 0, ,, RowBox[{-, 104.287}]}], }}]}], }}]}]

RowBox[{W24c:, , RowBox[{{, RowBox[{RowBox[{{, RowBox[{RowBox[{-, 170.658}], ,, 0, ,, ... }], }}], ,, RowBox[{{, RowBox[{RowBox[{-, 90.0969}], ,, 0, ,, RowBox[{-, 43.3884}]}], }}]}], }}]}]

RowBox[{TROJ:, , RowBox[{{, RowBox[{RowBox[{{, RowBox[{RowBox[{-, 90.0969}], ,, 0, ,, ... }], }}], ,, RowBox[{{, RowBox[{RowBox[{-, 90.0969}], ,, 0, ,, RowBox[{-, 43.3884}]}], }}]}], }}]}]

i: 1 j: 4 MM:  {2, 3, 1}

Out[494]= {4}

Out[495]= RowBox[{{, RowBox[{{, RowBox[{7723.63, ,, 0, ,, RowBox[{-, 4213.47}]}], }}], }}]

Out[496]= RowBox[{{, RowBox[{{, RowBox[{RowBox[{-, 5714.59}], ,, 0, ,, 7559.69}], }}], }}]

Out[497]= RowBox[{{, RowBox[{2009.04, ,, 0, ,, 3346.22}], }}]

Siła całkowita działająca na rotor

In[498]:=

Fv = FCsumv + F1sumv + F2sumv

Out[498]=

RowBox[{{, RowBox[{7.50333*10^-12, ,, 0, ,, 31326.6}], }}]

Fvx==0, zatem zgodnie z oczekiwaniami nie występuje siła boczna. Wbrew intuicji, a to dlatego, że obrót w wodzie kształtu (którego przekrój jest trójkątny) jest wynikiem momentu obrotowego.

Momenty siły wyporu

Mamy dwa sposoby aby policzyć moment siły wyporu. Albo scałkować po powierzchni iloczyn wektora wodzącego każdej cząstkowej powierzchni i   wektora ciśnienia. Albo liczyć iloczyn punktu przyłożenia siły wypadkowej parcia i obliczonej wcześniej siły.

Całka iloczynu wektora wodzącącego wycinka powierzchni i wektora ciśnienia.

Wektor cząstkowej powierzchni:
dA= y1 dJ =y1 {-dz,0,dx}

Wektor wodzący :

Rs_PAPB = {(Rsx) _PAPB, 0, z}

Prosta LPAPBx (z) : x = (PBx - PAx)/(PBz - PAz) (z - PAz) + PAx = Rsx[z]

Rs_PAPB = {(PBx - PAx)/(PBz - PAz) (z - PAz) + PAx, 0, z}

Różniczkując powyższe dostajemy :    x = (PBx - PAx)/(PBz - PAz) z zatem J = {-z, 0, (PBx - PAx)/(PBz - PAz) z}

Prostą wyznaczają punkty przeciecia ścianek z poziomem wody  PA{PAx,0,PAz} oraz PB{PBx, 0, PBz} będące granicą całkowania

In[499]:=

Clear[Rs, dJ, PBx, PAx, PBz, PAz, z] MPAB = γw  y1 ∫_PAz^PBz ( (hw - z) & ... (PBx - PAx)/(PBz - PAz) 1}, Rs-> {(PBx - PAx)/(PBz - PAz) (z - PAz) + PAx, 0, z}} ) z

Out[500]=

{0, 1/6 (-2 PAz^3 + PAz PBx^2 + PAx PBx (PAz - PBz) + 2 PBx^2 PBz + 2 PBz^3 - PAx^2 (2 PAz + PBz) + 3 hw (PAx^2 + PAz^2 - PBx^2 - PBz^2)) y1 γw, 0}

Iloczyn wektora wodzącego punktu przyłożenia wypadkowej siły i wektora tej siły.

do zmiany

Obliczenia momentów działających na zęby zanurzone CAŁKOWICIE

In[534]:=

Clear[MCP1P2, MCP1P2v, MCP2P3, MCP2P3v, MCsumv] MCP1P2 = {} ; MCP1P2v = {} ; MCP2P3 = {} ; MCP ... P1P2v〚i〛 + MCP2P3v〚i〛] ; ZANURZONYCALY MCP1P2v MCP2P3v MCsumv

Out[541]= {5, 6, 7}

Out[542]= RowBox[{{, RowBox[{RowBox[{{, RowBox[{0, ,, 2.47943*10^6, ,, 0}], }}], ,, RowBox[{{, RowBox[{0, ,, 2.21272*10^6, ,, 0}], }}], ,, RowBox[{{, RowBox[{0, ,, 505692., ,, 0}], }}]}], }}]

Out[543]= RowBox[{{, RowBox[{RowBox[{{, RowBox[{0, ,, RowBox[{-, 2.60536*10^6}], ,, 0}], }}], ,, RowBox[ ... 2.01541*10^6}], ,, 0}], }}], ,, RowBox[{{, RowBox[{0, ,, RowBox[{-, 133724.}], ,, 0}], }}]}], }}]

Out[544]= RowBox[{{, RowBox[{0, ,, 443352., ,, 0}], }}]

Obliczenia momentów działających na zęby zanurzone częściowo POJEDYNCZO

In[545]:=

Clear[M1P1P2, M1P1P2v, M1P2P3, M1P2P3v, M1sumv, P1, P2, Pmin, Psr, Phw] M1P1P2 = {} ; M1P1P2v ... 1P1P2v〚i〛 + M1P2P3v〚i〛] ; ZANURZONYRAZ M1P1P2v M1P2P3v M1sumv

RowBox[{W3:, , RowBox[{{, RowBox[{RowBox[{{, RowBox[{100., ,, 0, ,, 0.}], }}], ,, RowBox[{{, RowBox[{101.013, ,, 0, ,, 20.}], }}]}], }}]}]

RowBox[{TROJ:, , RowBox[{{, RowBox[{RowBox[{{, RowBox[{100., ,, 0, ,, 0.}], }}], ,, Ro ... [{108.509, ,, 0, ,, 168.005}], }}], ,, RowBox[{{, RowBox[{62.349, ,, 0, ,, 78.1831}], }}]}], }}]}]

i: 1 j: 1 MM:  {1, 3, 2}

Out[552]= {1}

Out[553]= RowBox[{{, RowBox[{{, RowBox[{0, ,, RowBox[{-, 2349.73}], ,, 0}], }}], }}]

Out[554]= {{0, 0, 0}}

Out[555]= RowBox[{{, RowBox[{0, ,, RowBox[{-, 2349.73}], ,, 0}], }}]

Obliczenia momentów działających na zęby zanurzone częściowo PODWÓJNIE

Ząb zanurzony podwójnie.
Jeśli punkt P2 jest najwyżej to dwie ścianki niezanurzone całkowicie i liczyć Phw dla dwu ścianek, w pozostałych wypadkach tylko dla jednej a dla drugiej całość zanuszenia.
1)  wyznaczyć linię zanurzenia - dla tego przypadku linia wody jest powyżej linii środkowego punktu
2) obliczyć  dla oszaru ograniczonego linią wody od góry i  punktem środkowym siłę parcia  (ściankę wybrać tą która ma najwyższy punkt trójkąta k)
3) obliczyć dla dolnego trójkąta  siłę parcia na ściankę P1-P2 lub P2-P3, liczyć jak dla dolnego przy zanurzeniu całkowitym
4) obliczyć  dla obszaru ograniczonego linią wody od góry i  punktem środkowym moment siły parcia  
5) obliczyć dla dolnego trójkąta  moment siły parcia na ścianki P1-P2 lub P2-P3

In[556]:=

Clear[M2P1P2, M2P1P2v, M2P2P3, M2P2P3v, M2sumv] M2P1P2 = {} ; M2P1P2v = {} ; M2P2P3 = {} ; M2P ... 2P1P2v〚i〛 + M2P2P3v〚i〛] ; ZANURZONYDWA M2P1P2v M2P2P3v M2sumv

RowBox[{W23:, , RowBox[{{, RowBox[{RowBox[{{, RowBox[{RowBox[{-, 102.856}], ,, 0, ,, 2 ... }], }}], ,, RowBox[{{, RowBox[{RowBox[{-, 170.658}], ,, 0, ,, RowBox[{-, 104.287}]}], }}]}], }}]}]

RowBox[{W24c:, , RowBox[{{, RowBox[{RowBox[{{, RowBox[{RowBox[{-, 170.658}], ,, 0, ,, ... }], }}], ,, RowBox[{{, RowBox[{RowBox[{-, 90.0969}], ,, 0, ,, RowBox[{-, 43.3884}]}], }}]}], }}]}]

RowBox[{TROJ:, , RowBox[{{, RowBox[{RowBox[{{, RowBox[{RowBox[{-, 90.0969}], ,, 0, ,, ... }], }}], ,, RowBox[{{, RowBox[{RowBox[{-, 90.0969}], ,, 0, ,, RowBox[{-, 43.3884}]}], }}]}], }}]}]

i: 1 j: 4 MM:  {2, 3, 1}

Out[563]= {4}

Out[564]= RowBox[{{, RowBox[{{, RowBox[{0, ,, RowBox[{-, 1.10933*10^6}], ,, 0}], }}], }}]

Out[565]= RowBox[{{, RowBox[{{, RowBox[{0, ,, 1.45932*10^6, ,, 0}], }}], }}]

Out[566]= RowBox[{{, RowBox[{0, ,, 349995., ,, 0}], }}]

Moment całkowity działający na rotor

In[567]:=

Mv = MCsumv + M1sumv + M2sumv

Out[567]=

RowBox[{{, RowBox[{0, ,, 790998., ,, 0}], }}]

Zgodnie z przewidywaniami (i doświadczeniem) występuje moment obrotowy podyktowany siłą wyporu różnoodległej od osi obrotu.

Obliczenia β2max

do zmiany

Pętla

Założenia parametryczne

Obliczeñ w pêtli mo¿na dokonaæ proœciej -sprawdzaj¹c ka¿d¹ œciankê wzglêdem hw. Wtedy wszystkie przypadki redukuj¹ siê do 3 (zanurzona, czêsciowo znurzona, niezanurzona). Jednak sprawdzenia poprawnoœci wyliczeñ (które wyci¹³em z tego pliku) wygodniej by³o wykonywaæ poni¿sz¹ metod¹.

Nfi- ilość iteracji kąta φ (kąt rośnie od 0 do fimax)
fimax- kąt maksymalny obrotu
nmin, nmax - początkowa i końcowa ilość kątów wypukłych
Nbeta2- ilość iteracji kąta β2
beta2min, beta2max - kąt początkowy i końcowy β2 (beta2max zależy od n)
Nhw -ilosc iteracji poziomu wody
hwmin, hwmax - wysokośc poziomu wody początkowa i końcowa (najpierw odpowiednio -R2-1 i R2+1)
NR1- ilość iteracji promienia R1
R1min, R1max -początkowa i końcowa wielkość promienia wierzchołków wklęsłych R1min i R1max zależy od R2

In[611]:=

Clear[k, R1, R2, n, β1, β2, ϕ, hw, α] Nfi = 360 ; fimax = 2 π ; nmin = 3 ; nmax = 5 ; Nbeta2 = 5 ; Nhw = 5 ; NR1 = 5 ; R1min = 5 ; R2max = 10 ;

Inne zmienne inicjujące  

In[621]:=

pgammaw = 1 ; py1 = 1 ; pR2 = R2max ; hwmin = -pR2 ; hwmax = pR2 ;

In[626]:=

Clear[MCsa, M1sa, M2sa, Msa, MP1P2v, MP1P2v, Msumv] MCsa = Table[{0, 0, 0, 0, 0, 0}, {nmax - n ... a2}, {Nfi}] ; Msa = Table[{0, 0, 0, 0, 0, 0}, {nmax - nmin + 1}, {NR1}, {Nhw}, {Nbeta2}, {Nfi}] ;

Pętla

In[631]:=

Clear[PAx, PBx, PAz, PBz, dJ, z] RowBox[{For, [, RowBox[{pn = nmin, ,, , pn<=nmax, ,, , p ... ibeta2, ifi 〛〚6〛} ] ] ] ]}]}], , ]}]

Wyniki - przykład:

In[633]:= Msa〚 3 - nmin + 1, 1, 1, 3, 10〛

Out[633]= RowBox[{{, RowBox[{3, ,, 5., ,, RowBox[{-, 8.}], ,, 2.30383, ,, 0.15708, ,, RowBox[{{, RowBox[{0, ,, 0.208904, ,, 0}], }}]}], }}]

Wykresy momentów

In[634]:=

Msy = Table[0, {nmax - nmin + 1}, {NR1}, {Nhw}, {Nbeta2}, {Nfi}] ; For[pn = nmin, pn<=nmax, ... Plot[Msy〚 pn - nmin + 1, iR1, ihw, ibeta2〛, PlotJoinedTrue] ] ] ] ]

RowBox[{nr:, , 1, , , , 1, , , , 1, , , ... 62304;, 1.46608, , , , 84., , sum:, , RowBox[{-, 0.000131472}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_227.gif]

RowBox[{nr:, , 1, , , , 1, , , , 1, , , ... 2304;, 1.88496, , , , 108., , sum:, , RowBox[{-, 0.000442832}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_229.gif]

RowBox[{nr:, , 1, , , , 1, , , , 1, , , ... 2304;, 2.30383, , , , 132., , sum:, , RowBox[{-, 0.000118257}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_231.gif]

RowBox[{nr:, , 1, , , , 1, , , , 1, , , ...  beta2:, , 2.72271, , , , 156., , sum:, , 0.000799501}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_233.gif]

RowBox[{nr:, , 1, , , , 1, , , , 1, , , ... , beta2:, , 3.14159, , , , 180., , sum:, , 0.00124609}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_235.gif]

RowBox[{nr:, , 1, , , , 1, , , , 2, , , ... ;, beta2:, , 1.46608, , , , 84., , sum:, , 0.00289898}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_237.gif]

RowBox[{nr:, , 1, , , , 1, , , , 2, , , ... , beta2:, , 1.88496, , , , 108., , sum:, , 0.00509333}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_239.gif]

RowBox[{nr:, , 1, , , , 1, , , , 2, , , ... , beta2:, , 2.30383, , , , 132., , sum:, , 0.00115337}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_241.gif]

RowBox[{nr:, , 1, , , , 1, , , , 2, , , ... #62304;, 2.72271, , , , 156., , sum:, , RowBox[{-, 0.0105963}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_243.gif]

RowBox[{nr:, , 1, , , , 1, , , , 2, , , ... #62304;, 3.14159, , , , 180., , sum:, , RowBox[{-, 0.0214901}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_245.gif]

RowBox[{nr:, , 1, , , , 1, , , , 3, , , ... 4;, beta2:, , 1.46608, , , , 84., , sum:, , 0.0264246}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_247.gif]

RowBox[{nr:, , 1, , , , 1, , , , 3, , , ... , 1.88496, , , , 108., , sum:, , RowBox[{-, 0.014846}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_249.gif]

RowBox[{nr:, , 1, , , , 1, , , , 3, , , ... , beta2:, , 2.30383, , , , 132., , sum:, , 0.00344575}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_251.gif]

RowBox[{nr:, , 1, , , , 1, , , , 3, , , ... ;, beta2:, , 2.72271, , , , 156., , sum:, , 0.0759791}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_253.gif]

RowBox[{nr:, , 1, , , , 1, , , , 3, , , ... ;, beta2:, , 3.14159, , , , 180., , sum:, , 0.0320787}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_255.gif]

RowBox[{nr:, , 1, , , , 1, , , , 4, , , ... ;, beta2:, , 1.46608, , , , 84., , sum:, , 0.00051799}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_257.gif]

RowBox[{nr:, , 1, , , , 1, , , , 4, , , ... 04;, beta2:, , 1.88496, , , , 108., , sum:, , 0.58783}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_259.gif]

RowBox[{nr:, , 1, , , , 1, , , , 4, , , ... 4;, beta2:, , 2.30383, , , , 132., , sum:, , 0.566731}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_261.gif]

RowBox[{nr:, , 1, , , , 1, , , , 4, , , ... , beta2:, , 2.72271, , , , 156., , sum:, , 0.00780624}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_263.gif]

RowBox[{nr:, , 1, , , , 1, , , , 4, , , ... ;, beta2:, , 3.14159, , , , 180., , sum:, , 0.0109363}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_265.gif]

RowBox[{nr:, , 1, , , , 1, , , , 5, , , ... 2304;, 1.46608, , , , 84., , sum:, , RowBox[{-, 0.0000810622}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_267.gif]

RowBox[{nr:, , 1, , , , 1, , , , 5, , , ... 62304;, 1.88496, , , , 108., , sum:, , RowBox[{-, 0.00311375}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_269.gif]

RowBox[{nr:, , 1, , , , 1, , , , 5, , , ... 62304;, 2.30383, , , , 132., , sum:, , RowBox[{-, 0.00191624}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_271.gif]

RowBox[{nr:, , 1, , , , 1, , , , 5, , , ... , beta2:, , 2.72271, , , , 156., , sum:, , 0.00800498}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_273.gif]

RowBox[{nr:, , 1, , , , 1, , , , 5, , , ... 04;, beta2:, , 3.14159, , , , 180., , sum:, , 2.54471}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_275.gif]

RowBox[{nr:, , 1, , , , 2, , , , 1, , , ... , beta2:, , 1.46608, , , , 84., , sum:, , 0.000337941}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_277.gif]

RowBox[{nr:, , 1, , , , 2, , , , 1, , , ... , 1.88496, , , , 108., , sum:, , RowBox[{-, 0.000518}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_279.gif]

RowBox[{nr:, , 1, , , , 2, , , , 1, , , ... 304;, 2.30383, , , , 132., , sum:, , RowBox[{-, 0.0000342436}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_281.gif]

RowBox[{nr:, , 1, , , , 2, , , , 1, , , ... , beta2:, , 2.72271, , , , 156., , sum:, , 0.00185088}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_283.gif]

RowBox[{nr:, , 1, , , , 2, , , , 1, , , ... , beta2:, , 3.14159, , , , 180., , sum:, , 0.00240237}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_285.gif]

RowBox[{nr:, , 1, , , , 2, , , , 2, , , ... , 1.46608, , , , 84., , sum:, , RowBox[{-, 0.0389886}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_287.gif]

RowBox[{nr:, , 1, , , , 2, , , , 2, , , ... , beta2:, , 1.88496, , , , 108., , sum:, , 0.00740169}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_289.gif]

RowBox[{nr:, , 1, , , , 2, , , , 2, , , ...  beta2:, , 2.30383, , , , 132., , sum:, , 0.000374353}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_291.gif]

RowBox[{nr:, , 1, , , , 2, , , , 2, , , ... #62304;, 2.72271, , , , 156., , sum:, , RowBox[{-, 0.0771805}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_293.gif]

RowBox[{nr:, , 1, , , , 2, , , , 2, , , ... , 3.14159, , , , 180., , sum:, , RowBox[{-, 0.359027}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_295.gif]

RowBox[{nr:, , 1, , , , 2, , , , 3, , , ... #62304;, 1.46608, , , , 84., , sum:, , RowBox[{-, 0.00277915}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_297.gif]

RowBox[{nr:, , 1, , , , 2, , , , 3, , , ... #62304;, 1.88496, , , , 108., , sum:, , RowBox[{-, 0.0911356}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_299.gif]

RowBox[{nr:, , 1, , , , 2, , , , 3, , , ...  beta2:, , 2.30383, , , , 132., , sum:, , 0.000970169}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_301.gif]

RowBox[{nr:, , 1, , , , 2, , , , 3, , , ... ;, beta2:, , 2.72271, , , , 156., , sum:, , 0.0192901}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_303.gif]

RowBox[{nr:, , 1, , , , 2, , , , 3, , , ... ;, beta2:, , 3.14159, , , , 180., , sum:, , 0.0161062}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_305.gif]

RowBox[{nr:, , 1, , , , 2, , , , 4, , , ... 62304;, 1.46608, , , , 84., , sum:, , RowBox[{-, 0.000337617}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_307.gif]

RowBox[{nr:, , 1, , , , 2, , , , 4, , , ... ;, beta2:, , 1.88496, , , , 108., , sum:, , 0.0154107}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_309.gif]

RowBox[{nr:, , 1, , , , 2, , , , 4, , , ... , beta2:, , 2.30383, , , , 132., , sum:, , 0.00389603}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_311.gif]

RowBox[{nr:, , 1, , , , 2, , , , 4, , , ... , beta2:, , 2.72271, , , , 156., , sum:, , 0.00541363}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_313.gif]

RowBox[{nr:, , 1, , , , 2, , , , 4, , , ... ;, beta2:, , 3.14159, , , , 180., , sum:, , 0.0127411}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_315.gif]

RowBox[{nr:, , 1, , , , 2, , , , 5, , , ...  beta2:, , 1.46608, , , , 84., , sum:, , 0.0000552055}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_317.gif]

RowBox[{nr:, , 1, , , , 2, , , , 5, , , ... 62304;, 1.88496, , , , 108., , sum:, , RowBox[{-, 0.00108306}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_319.gif]

RowBox[{nr:, , 1, , , , 2, , , , 5, , , ... 2304;, 2.30383, , , , 132., , sum:, , RowBox[{-, 0.000176846}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_321.gif]

RowBox[{nr:, , 1, , , , 2, , , , 5, , , ... , beta2:, , 2.72271, , , , 156., , sum:, , 0.00616847}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_323.gif]

RowBox[{nr:, , 1, , , , 2, , , , 5, , , ... 04;, beta2:, , 3.14159, , , , 180., , sum:, , 2.28022}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_325.gif]

RowBox[{nr:, , 1, , , , 3, , , , 1, , , ... ;, beta2:, , 1.46608, , , , 84., , sum:, , 0.00285683}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_327.gif]

RowBox[{nr:, , 1, , , , 3, , , , 1, , , ... 62304;, 1.88496, , , , 108., , sum:, , RowBox[{-, 0.00035742}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_329.gif]

RowBox[{nr:, , 1, , , , 3, , , , 1, , , ...  beta2:, , 2.30383, , , , 132., , sum:, , 0.000325391}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_331.gif]

RowBox[{nr:, , 1, , , , 3, , , , 1, , , ... , beta2:, , 2.72271, , , , 156., , sum:, , 0.00524754}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_333.gif]

RowBox[{nr:, , 1, , , , 3, , , , 1, , , ... , beta2:, , 3.14159, , , , 180., , sum:, , 0.00500601}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_335.gif]

RowBox[{nr:, , 1, , , , 3, , , , 2, , , ... 04;, beta2:, , 1.46608, , , , 84., , sum:, , 0.149326}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_337.gif]

RowBox[{nr:, , 1, , , , 3, , , , 2, , , ... , beta2:, , 1.88496, , , , 108., , sum:, , 0.00783911}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_339.gif]

RowBox[{nr:, , 1, , , , 3, , , , 2, , , ... 62304;, 2.30383, , , , 132., , sum:, , RowBox[{-, 0.00468385}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_341.gif]

RowBox[{nr:, , 1, , , , 3, , , , 2, , , ... ;, beta2:, , 2.72271, , , , 156., , sum:, , 0.0351622}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_343.gif]

RowBox[{nr:, , 1, , , , 3, , , , 2, , , ... ;, beta2:, , 3.14159, , , , 180., , sum:, , 0.0362121}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_345.gif]

RowBox[{nr:, , 1, , , , 3, , , , 3, , , ... #62304;, 1.46608, , , , 84., , sum:, , RowBox[{-, 0.00238983}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_347.gif]

RowBox[{nr:, , 1, , , , 3, , , , 3, , , ... 4;, beta2:, , 1.88496, , , , 108., , sum:, , 0.113558}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_349.gif]

RowBox[{nr:, , 1, , , , 3, , , , 3, , , ... 4;, beta2:, , 2.30383, , , , 132., , sum:, , 0.143666}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_351.gif]

RowBox[{nr:, , 1, , , , 3, , , , 3, , , ... ;, beta2:, , 2.72271, , , , 156., , sum:, , 0.0103334}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_353.gif]

RowBox[{nr:, , 1, , , , 3, , , , 3, , , ... , beta2:, , 3.14159, , , , 180., , sum:, , 0.00952733}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_355.gif]

RowBox[{nr:, , 1, , , , 3, , , , 4, , , ... 62304;, 1.46608, , , , 84., , sum:, , RowBox[{-, 0.000304759}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_357.gif]

RowBox[{nr:, , 1, , , , 3, , , , 4, , , ...  beta2:, , 1.88496, , , , 108., , sum:, , 0.000934692}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_359.gif]

RowBox[{nr:, , 1, , , , 3, , , , 4, , , ... 62304;, 2.30383, , , , 132., , sum:, , RowBox[{-, 0.00341159}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_361.gif]

RowBox[{nr:, , 1, , , , 3, , , , 4, , , ... #62304;, 2.72271, , , , 156., , sum:, , RowBox[{-, 0.0416995}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_363.gif]

RowBox[{nr:, , 1, , , , 3, , , , 4, , , ... , beta2:, , 3.14159, , , , 180., , sum:, , 0.00294271}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_365.gif]

RowBox[{nr:, , 1, , , , 3, , , , 5, , , ...  beta2:, , 1.46608, , , , 84., , sum:, , 0.0000974288}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_367.gif]

RowBox[{nr:, , 1, , , , 3, , , , 5, , , ... 2304;, 1.88496, , , , 108., , sum:, , RowBox[{-, 0.000199405}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_369.gif]

RowBox[{nr:, , 1, , , , 3, , , , 5, , , ...  beta2:, , 2.30383, , , , 132., , sum:, , 0.000481199}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_371.gif]

RowBox[{nr:, , 1, , , , 3, , , , 5, , , ... ;, beta2:, , 2.72271, , , , 156., , sum:, , 0.0046855}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_373.gif]

RowBox[{nr:, , 1, , , , 3, , , , 5, , , ... 04;, beta2:, , 3.14159, , , , 180., , sum:, , 1.91092}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_375.gif]

RowBox[{nr:, , 1, , , , 4, , , , 1, , , ... , 1.46608, , , , 84., , sum:, , RowBox[{-, 0.103777}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_377.gif]

RowBox[{nr:, , 1, , , , 4, , , , 1, , , ... , beta2:, , 1.88496, , , , 108., , sum:, , 0.00119031}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_379.gif]

RowBox[{nr:, , 1, , , , 4, , , , 1, , , ... , beta2:, , 2.30383, , , , 132., , sum:, , 0.00211746}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_381.gif]

RowBox[{nr:, , 1, , , , 4, , , , 1, , , ... , 2.72271, , , , 156., , sum:, , RowBox[{-, 0.100001}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_383.gif]

RowBox[{nr:, , 1, , , , 4, , , , 1, , , ... ;, beta2:, , 3.14159, , , , 180., , sum:, , 0.0140907}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_385.gif]

RowBox[{nr:, , 1, , , , 4, , , , 2, , , ... , 1.46608, , , , 84., , sum:, , RowBox[{-, 0.0241247}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_387.gif]

RowBox[{nr:, , 1, , , , 4, , , , 2, , , ... ;, beta2:, , 1.88496, , , , 108., , sum:, , 0.0550801}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_389.gif]

RowBox[{nr:, , 1, , , , 4, , , , 2, , , ... ;, beta2:, , 2.30383, , , , 132., , sum:, , 0.0327677}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_391.gif]

RowBox[{nr:, , 1, , , , 4, , , , 2, , , ... 4;, beta2:, , 2.72271, , , , 156., , sum:, , 0.018795}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_393.gif]

RowBox[{nr:, , 1, , , , 4, , , , 2, , , ... 4;, beta2:, , 3.14159, , , , 180., , sum:, , 0.020907}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_395.gif]

RowBox[{nr:, , 1, , , , 4, , , , 3, , , ... #62304;, 1.46608, , , , 84., , sum:, , RowBox[{-, 0.00308855}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_397.gif]

RowBox[{nr:, , 1, , , , 4, , , , 3, , , ... 62304;, 1.88496, , , , 108., , sum:, , RowBox[{-, 0.00915996}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_399.gif]

RowBox[{nr:, , 1, , , , 4, , , , 3, , , ... ;, beta2:, , 2.30383, , , , 132., , sum:, , 0.0223289}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_401.gif]

RowBox[{nr:, , 1, , , , 4, , , , 3, , , ... ;, beta2:, , 2.72271, , , , 156., , sum:, , 0.0147013}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_403.gif]

RowBox[{nr:, , 1, , , , 4, , , , 3, , , ... ;, beta2:, , 3.14159, , , , 180., , sum:, , 0.0134104}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_405.gif]

RowBox[{nr:, , 1, , , , 4, , , , 4, , , ... 62304;, 1.46608, , , , 84., , sum:, , RowBox[{-, 0.000679515}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_407.gif]

RowBox[{nr:, , 1, , , , 4, , , , 4, , , ... 62304;, 1.88496, , , , 108., , sum:, , RowBox[{-, 0.00100099}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_409.gif]

RowBox[{nr:, , 1, , , , 4, , , , 4, , , ... 62304;, 2.30383, , , , 132., , sum:, , RowBox[{-, 0.00660871}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_411.gif]

RowBox[{nr:, , 1, , , , 4, , , , 4, , , ... #62304;, 2.72271, , , , 156., , sum:, , RowBox[{-, 0.0342394}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_413.gif]

RowBox[{nr:, , 1, , , , 4, , , , 4, , , ... 4;, beta2:, , 3.14159, , , , 180., , sum:, , 0.014791}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_415.gif]

RowBox[{nr:, , 1, , , , 4, , , , 5, , , ...  beta2:, , 1.46608, , , , 84., , sum:, , 0.0000909298}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_417.gif]

RowBox[{nr:, , 1, , , , 4, , , , 5, , , ...  beta2:, , 1.88496, , , , 108., , sum:, , 0.000116304}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_419.gif]

RowBox[{nr:, , 1, , , , 4, , , , 5, , , ...  beta2:, , 2.30383, , , , 132., , sum:, , 0.000589485}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_421.gif]

RowBox[{nr:, , 1, , , , 4, , , , 5, , , ... , beta2:, , 2.72271, , , , 156., , sum:, , 0.00327929}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_423.gif]

RowBox[{nr:, , 1, , , , 4, , , , 5, , , ... 304;, beta2:, , 3.14159, , , , 180., , sum:, , 1.4194}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_425.gif]

RowBox[{nr:, , 1, , , , 5, , , , 1, , , ... , 1.46608, , , , 84., , sum:, , RowBox[{-, 0.0215649}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_427.gif]

RowBox[{nr:, , 1, , , , 5, , , , 1, , , ... #62304;, 1.88496, , , , 108., , sum:, , RowBox[{-, 0.0297249}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_429.gif]

RowBox[{nr:, , 1, , , , 5, , , , 1, , , ... #62304;, 2.30383, , , , 132., , sum:, , RowBox[{-, 0.0281879}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_431.gif]

RowBox[{nr:, , 1, , , , 5, , , , 1, , , ... #62304;, 2.72271, , , , 156., , sum:, , RowBox[{-, 0.0137844}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_433.gif]

RowBox[{nr:, , 1, , , , 5, , , , 1, , , ... #62304;, 3.14159, , , , 180., , sum:, , RowBox[{-, 0.0668577}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_435.gif]

RowBox[{nr:, , 1, , , , 5, , , , 2, , , ... #62304;, 1.46608, , , , 84., , sum:, , RowBox[{-, 0.00596119}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_437.gif]

RowBox[{nr:, , 1, , , , 5, , , , 2, , , ... ;, beta2:, , 1.88496, , , , 108., , sum:, , 0.0371088}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_439.gif]

RowBox[{nr:, , 1, , , , 5, , , , 2, , , ... ;, beta2:, , 2.30383, , , , 132., , sum:, , 0.0107077}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_441.gif]

RowBox[{nr:, , 1, , , , 5, , , , 2, , , ... , beta2:, , 2.72271, , , , 156., , sum:, , 0.00756049}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_443.gif]

RowBox[{nr:, , 1, , , , 5, , , , 2, , , ... , beta2:, , 3.14159, , , , 180., , sum:, , 0.00822921}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_445.gif]

RowBox[{nr:, , 1, , , , 5, , , , 3, , , ... #62304;, 1.46608, , , , 84., , sum:, , RowBox[{-, 0.00437902}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_447.gif]

RowBox[{nr:, , 1, , , , 5, , , , 3, , , ... #62304;, 1.88496, , , , 108., , sum:, , RowBox[{-, 0.0153327}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_449.gif]

RowBox[{nr:, , 1, , , , 5, , , , 3, , , ... 4;, beta2:, , 2.30383, , , , 132., , sum:, , 0.121253}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_451.gif]

RowBox[{nr:, , 1, , , , 5, , , , 3, , , ... ;, beta2:, , 2.72271, , , , 156., , sum:, , 0.0288275}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_453.gif]

RowBox[{nr:, , 1, , , , 5, , , , 3, , , ... 4;, beta2:, , 3.14159, , , , 180., , sum:, , 0.024436}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_455.gif]

RowBox[{nr:, , 1, , , , 5, , , , 4, , , ... , beta2:, , 1.46608, , , , 84., , sum:, , 0.000806958}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_457.gif]

RowBox[{nr:, , 1, , , , 5, , , , 4, , , ... , beta2:, , 1.88496, , , , 108., , sum:, , 0.00199835}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_459.gif]

RowBox[{nr:, , 1, , , , 5, , , , 4, , , ... , beta2:, , 2.30383, , , , 132., , sum:, , 0.00635525}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_461.gif]

RowBox[{nr:, , 1, , , , 5, , , , 4, , , ... , 2.72271, , , , 156., , sum:, , RowBox[{-, 0.929685}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_463.gif]

RowBox[{nr:, , 1, , , , 5, , , , 4, , , ... #62304;, 3.14159, , , , 180., , sum:, , RowBox[{-, 0.0347923}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_465.gif]

RowBox[{nr:, , 1, , , , 5, , , , 5, , , ...  beta2:, , 1.46608, , , , 84., , sum:, , 0.0000551377}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_467.gif]

RowBox[{nr:, , 1, , , , 5, , , , 5, , , ...  beta2:, , 1.88496, , , , 108., , sum:, , 0.000131997}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_469.gif]

RowBox[{nr:, , 1, , , , 5, , , , 5, , , ...  beta2:, , 2.30383, , , , 132., , sum:, , 0.000386018}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_471.gif]

RowBox[{nr:, , 1, , , , 5, , , , 5, , , ... , beta2:, , 2.72271, , , , 156., , sum:, , 0.00176636}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_473.gif]

RowBox[{nr:, , 1, , , , 5, , , , 5, , , ... 4;, beta2:, , 3.14159, , , , 180., , sum:, , 0.788238}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_475.gif]

RowBox[{nr:, , 2, , , , 1, , , , 1, , , ... #62304;, 1.25664, , , , 72., , sum:, , RowBox[{-, 0.00118695}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_477.gif]

RowBox[{nr:, , 2, , , , 1, , , , 1, , , ... 62304;, 1.72788, , , , 99., , sum:, , RowBox[{-, 0.000868305}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_479.gif]

RowBox[{nr:, , 2, , , , 1, , , , 1, , , ...  beta2:, , 2.19911, , , , 126., , sum:, , 0.000724621}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_481.gif]

RowBox[{nr:, , 2, , , , 1, , , , 1, , , ... , beta2:, , 2.67035, , , , 153., , sum:, , 0.00155208}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_483.gif]

RowBox[{nr:, , 2, , , , 1, , , , 1, , , ... , beta2:, , 3.14159, , , , 180., , sum:, , 0.00118151}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_485.gif]

RowBox[{nr:, , 2, , , , 1, , , , 2, , , ... 4;, beta2:, , 1.25664, , , , 72., , sum:, , 0.0217382}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_487.gif]

RowBox[{nr:, , 2, , , , 1, , , , 2, , , ... 4;, beta2:, , 1.72788, , , , 99., , sum:, , 0.0106418}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_489.gif]

RowBox[{nr:, , 2, , , , 1, , , , 2, , , ... #62304;, 2.19911, , , , 126., , sum:, , RowBox[{-, 0.0107917}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_491.gif]

RowBox[{nr:, , 2, , , , 1, , , , 2, , , ... , 2.67035, , , , 153., , sum:, , RowBox[{-, 0.027526}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_493.gif]

RowBox[{nr:, , 2, , , , 1, , , , 2, , , ... #62304;, 3.14159, , , , 180., , sum:, , RowBox[{-, 0.0155284}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_495.gif]

RowBox[{nr:, , 2, , , , 1, , , , 3, , , ... , 1.25664, , , , 72., , sum:, , RowBox[{-, 0.0565516}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_497.gif]

RowBox[{nr:, , 2, , , , 1, , , , 3, , , ... , 1.72788, , , , 99., , sum:, , RowBox[{-, 0.272025}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_499.gif]

RowBox[{nr:, , 2, , , , 1, , , , 3, , , ... 4;, beta2:, , 2.19911, , , , 126., , sum:, , 0.111433}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_501.gif]

RowBox[{nr:, , 2, , , , 1, , , , 3, , , ... ;, beta2:, , 2.67035, , , , 153., , sum:, , 0.0449736}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_503.gif]

RowBox[{nr:, , 2, , , , 1, , , , 3, , , ... ;, beta2:, , 3.14159, , , , 180., , sum:, , 0.0893395}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_505.gif]

RowBox[{nr:, , 2, , , , 1, , , , 4, , , ... 4;, beta2:, , 1.25664, , , , 72., , sum:, , 0.0234891}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_507.gif]

RowBox[{nr:, , 2, , , , 1, , , , 4, , , ... #62304;, 1.72788, , , , 99., , sum:, , RowBox[{-, 0.00332063}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_509.gif]

RowBox[{nr:, , 2, , , , 1, , , , 4, , , ... #62304;, 2.19911, , , , 126., , sum:, , RowBox[{-, 0.0158231}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_511.gif]

RowBox[{nr:, , 2, , , , 1, , , , 4, , , ... 62304;, 2.67035, , , , 153., , sum:, , RowBox[{-, 0.00157306}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_513.gif]

RowBox[{nr:, , 2, , , , 1, , , , 4, , , ... ;, beta2:, , 3.14159, , , , 180., , sum:, , 0.0159686}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_515.gif]

RowBox[{nr:, , 2, , , , 1, , , , 5, , , ... #62304;, 1.25664, , , , 72., , sum:, , RowBox[{-, 0.00190731}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_517.gif]

RowBox[{nr:, , 2, , , , 1, , , , 5, , , ... #62304;, 1.72788, , , , 99., , sum:, , RowBox[{-, 0.00840624}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_519.gif]

RowBox[{nr:, , 2, , , , 1, , , , 5, , , ... , beta2:, , 2.19911, , , , 126., , sum:, , 0.00139756}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_521.gif]

RowBox[{nr:, , 2, , , , 1, , , , 5, , , ... , beta2:, , 2.67035, , , , 153., , sum:, , 0.00850976}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_523.gif]

RowBox[{nr:, , 2, , , , 1, , , , 5, , , ... 04;, beta2:, , 3.14159, , , , 180., , sum:, , 3.39272}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_525.gif]

RowBox[{nr:, , 2, , , , 2, , , , 1, , , ... #62304;, 1.25664, , , , 72., , sum:, , RowBox[{-, 0.00187939}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_527.gif]

RowBox[{nr:, , 2, , , , 2, , , , 1, , , ... #62304;, 1.72788, , , , 99., , sum:, , RowBox[{-, 0.00120223}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_529.gif]

RowBox[{nr:, , 2, , , , 2, , , , 1, , , ... , beta2:, , 2.19911, , , , 126., , sum:, , 0.00200493}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_531.gif]

RowBox[{nr:, , 2, , , , 2, , , , 1, , , ... , beta2:, , 2.67035, , , , 153., , sum:, , 0.00298062}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_533.gif]

RowBox[{nr:, , 2, , , , 2, , , , 1, , , ... ;, beta2:, , 3.14159, , , , 180., , sum:, , 0.0018263}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_535.gif]

RowBox[{nr:, , 2, , , , 2, , , , 2, , , ... 04;, beta2:, , 1.25664, , , , 72., , sum:, , 0.130526}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_537.gif]

RowBox[{nr:, , 2, , , , 2, , , , 2, , , ... 4;, beta2:, , 1.72788, , , , 99., , sum:, , 0.0193401}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_539.gif]

RowBox[{nr:, , 2, , , , 2, , , , 2, , , ... #62304;, 2.19911, , , , 126., , sum:, , RowBox[{-, 0.0980983}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_541.gif]

RowBox[{nr:, , 2, , , , 2, , , , 2, , , ... , 2.67035, , , , 153., , sum:, , RowBox[{-, 0.374346}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_543.gif]

RowBox[{nr:, , 2, , , , 2, , , , 2, , , ... #62304;, 3.14159, , , , 180., , sum:, , RowBox[{-, 0.0352448}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_545.gif]

RowBox[{nr:, , 2, , , , 2, , , , 3, , , ... 04;, beta2:, , 1.25664, , , , 72., , sum:, , 0.458124}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_547.gif]

RowBox[{nr:, , 2, , , , 2, , , , 3, , , ... , 1.72788, , , , 99., , sum:, , RowBox[{-, 0.0509447}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_549.gif]

RowBox[{nr:, , 2, , , , 2, , , , 3, , , ... ;, beta2:, , 2.19911, , , , 126., , sum:, , 0.0365714}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_551.gif]

RowBox[{nr:, , 2, , , , 2, , , , 3, , , ... ;, beta2:, , 2.67035, , , , 153., , sum:, , 0.0238003}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_553.gif]

RowBox[{nr:, , 2, , , , 2, , , , 3, , , ... ;, beta2:, , 3.14159, , , , 180., , sum:, , 0.0323465}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_555.gif]

RowBox[{nr:, , 2, , , , 2, , , , 4, , , ... ;, beta2:, , 1.25664, , , , 72., , sum:, , 0.00537509}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_557.gif]

RowBox[{nr:, , 2, , , , 2, , , , 4, , , ... 04;, beta2:, , 1.72788, , , , 99., , sum:, , 0.158152}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_559.gif]

RowBox[{nr:, , 2, , , , 2, , , , 4, , , ... #62304;, 2.19911, , , , 126., , sum:, , RowBox[{-, 0.0111237}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_561.gif]

RowBox[{nr:, , 2, , , , 2, , , , 4, , , ... #62304;, 2.67035, , , , 153., , sum:, , RowBox[{-, 0.0343621}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_563.gif]

RowBox[{nr:, , 2, , , , 2, , , , 4, , , ... ;, beta2:, , 3.14159, , , , 180., , sum:, , 0.0182705}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_565.gif]

RowBox[{nr:, , 2, , , , 2, , , , 5, , , ... 62304;, 1.25664, , , , 72., , sum:, , RowBox[{-, 0.000723194}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_567.gif]

RowBox[{nr:, , 2, , , , 2, , , , 5, , , ... , 1.72788, , , , 99., , sum:, , RowBox[{-, 0.0033451}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_569.gif]

RowBox[{nr:, , 2, , , , 2, , , , 5, , , ... , beta2:, , 2.19911, , , , 126., , sum:, , 0.00122525}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_571.gif]

RowBox[{nr:, , 2, , , , 2, , , , 5, , , ... ;, beta2:, , 2.67035, , , , 153., , sum:, , 0.0064621}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_573.gif]

RowBox[{nr:, , 2, , , , 2, , , , 5, , , ... 04;, beta2:, , 3.14159, , , , 180., , sum:, , 3.04008}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_575.gif]

RowBox[{nr:, , 2, , , , 3, , , , 1, , , ... , 1.25664, , , , 72., , sum:, , RowBox[{-, 0.0026105}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_577.gif]

RowBox[{nr:, , 2, , , , 3, , , , 1, , , ... #62304;, 1.72788, , , , 99., , sum:, , RowBox[{-, 0.00145549}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_579.gif]

RowBox[{nr:, , 2, , , , 3, , , , 1, , , ... , beta2:, , 2.19911, , , , 126., , sum:, , 0.00640121}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_581.gif]

RowBox[{nr:, , 2, , , , 3, , , , 1, , , ... , beta2:, , 2.67035, , , , 153., , sum:, , 0.00604316}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_583.gif]

RowBox[{nr:, , 2, , , , 3, , , , 1, , , ... ;, beta2:, , 3.14159, , , , 180., , sum:, , 0.0027217}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_585.gif]

RowBox[{nr:, , 2, , , , 3, , , , 2, , , ... , , 1.25664, , , , 72., , sum:, , RowBox[{-, 0.12974}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_587.gif]

RowBox[{nr:, , 2, , , , 3, , , , 2, , , ... 4;, beta2:, , 1.72788, , , , 99., , sum:, , 0.0387623}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_589.gif]

RowBox[{nr:, , 2, , , , 3, , , , 2, , , ... ;, beta2:, , 2.19911, , , , 126., , sum:, , 0.0534753}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_591.gif]

RowBox[{nr:, , 2, , , , 3, , , , 2, , , ... ;, beta2:, , 2.67035, , , , 153., , sum:, , 0.0530251}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_593.gif]

RowBox[{nr:, , 2, , , , 3, , , , 2, , , ... , 3.14159, , , , 180., , sum:, , RowBox[{-, 0.137096}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_595.gif]

RowBox[{nr:, , 2, , , , 3, , , , 3, , , ... ;, beta2:, , 1.25664, , , , 72., , sum:, , 0.00668019}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_597.gif]

RowBox[{nr:, , 2, , , , 3, , , , 3, , , ... , 1.72788, , , , 99., , sum:, , RowBox[{-, 0.0269374}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_599.gif]

RowBox[{nr:, , 2, , , , 3, , , , 3, , , ... , 2.19911, , , , 126., , sum:, , RowBox[{-, 0.013424}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_601.gif]

RowBox[{nr:, , 2, , , , 3, , , , 3, , , ... ;, beta2:, , 2.67035, , , , 153., , sum:, , 0.0144956}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_603.gif]

RowBox[{nr:, , 2, , , , 3, , , , 3, , , ... ;, beta2:, , 3.14159, , , , 180., , sum:, , 0.0174991}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_605.gif]

RowBox[{nr:, , 2, , , , 3, , , , 4, , , ... , beta2:, , 1.25664, , , , 72., , sum:, , 0.000658581}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_607.gif]

RowBox[{nr:, , 2, , , , 3, , , , 4, , , ... ;, beta2:, , 1.72788, , , , 99., , sum:, , 0.00633979}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_609.gif]

RowBox[{nr:, , 2, , , , 3, , , , 4, , , ... 62304;, 2.19911, , , , 126., , sum:, , RowBox[{-, 0.00457439}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_611.gif]

RowBox[{nr:, , 2, , , , 3, , , , 4, , , ... , 2.67035, , , , 153., , sum:, , RowBox[{-, 0.344551}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_613.gif]

RowBox[{nr:, , 2, , , , 3, , , , 4, , , ... 4;, beta2:, , 3.14159, , , , 180., , sum:, , 0.004484}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_615.gif]

RowBox[{nr:, , 2, , , , 3, , , , 5, , , ... 62304;, 1.25664, , , , 72., , sum:, , RowBox[{-, 0.000196776}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_617.gif]

RowBox[{nr:, , 2, , , , 3, , , , 5, , , ... #62304;, 1.72788, , , , 99., , sum:, , RowBox[{-, 0.00105228}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_619.gif]

RowBox[{nr:, , 2, , , , 3, , , , 5, , , ... , beta2:, , 2.19911, , , , 126., , sum:, , 0.00100073}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_621.gif]

RowBox[{nr:, , 2, , , , 3, , , , 5, , , ... , beta2:, , 2.67035, , , , 153., , sum:, , 0.00486371}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_623.gif]

RowBox[{nr:, , 2, , , , 3, , , , 5, , , ... 04;, beta2:, , 3.14159, , , , 180., , sum:, , 2.54771}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_625.gif]

RowBox[{nr:, , 2, , , , 4, , , , 1, , , ... , beta2:, , 1.25664, , , , 72., , sum:, , 0.000985778}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_627.gif]

RowBox[{nr:, , 2, , , , 4, , , , 1, , , ... 62304;, 1.72788, , , , 99., , sum:, , RowBox[{-, 0.000946644}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_629.gif]

RowBox[{nr:, , 2, , , , 4, , , , 1, , , ... , 2.19911, , , , 126., , sum:, , RowBox[{-, 0.134072}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_631.gif]

RowBox[{nr:, , 2, , , , 4, , , , 1, , , ... ;, beta2:, , 2.67035, , , , 153., , sum:, , 0.0152791}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_633.gif]

RowBox[{nr:, , 2, , , , 4, , , , 1, , , ... , beta2:, , 3.14159, , , , 180., , sum:, , 0.00399113}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_635.gif]

RowBox[{nr:, , 2, , , , 4, , , , 2, , , ... #62304;, 1.25664, , , , 72., , sum:, , RowBox[{-, 0.00158953}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_637.gif]

RowBox[{nr:, , 2, , , , 4, , , , 2, , , ... 04;, beta2:, , 1.72788, , , , 99., , sum:, , 0.108063}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_639.gif]

RowBox[{nr:, , 2, , , , 4, , , , 2, , , ... ;, beta2:, , 2.19911, , , , 126., , sum:, , 0.0332065}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_641.gif]

RowBox[{nr:, , 2, , , , 4, , , , 2, , , ... ;, beta2:, , 2.67035, , , , 153., , sum:, , 0.0306373}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_643.gif]

RowBox[{nr:, , 2, , , , 4, , , , 2, , , ... 4;, beta2:, , 3.14159, , , , 180., , sum:, , 0.086135}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_645.gif]

RowBox[{nr:, , 2, , , , 4, , , , 3, , , ... 62304;, 1.25664, , , , 72., , sum:, , RowBox[{-, 0.000231363}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_647.gif]

RowBox[{nr:, , 2, , , , 4, , , , 3, , , ... 4;, beta2:, , 1.72788, , , , 99., , sum:, , 0.0116284}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_649.gif]

RowBox[{nr:, , 2, , , , 4, , , , 3, , , ... , 2.19911, , , , 126., , sum:, , RowBox[{-, 0.987644}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_651.gif]

RowBox[{nr:, , 2, , , , 4, , , , 3, , , ... ;, beta2:, , 2.67035, , , , 153., , sum:, , 0.0215404}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_653.gif]

RowBox[{nr:, , 2, , , , 4, , , , 3, , , ... ;, beta2:, , 3.14159, , , , 180., , sum:, , 0.0228247}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_655.gif]

RowBox[{nr:, , 2, , , , 4, , , , 4, , , ... 2304;, 1.25664, , , , 72., , sum:, , RowBox[{-, 0.0000511353}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_657.gif]

RowBox[{nr:, , 2, , , , 4, , , , 4, , , ... ;, beta2:, , 1.72788, , , , 99., , sum:, , 0.00109803}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_659.gif]

RowBox[{nr:, , 2, , , , 4, , , , 4, , , ... 62304;, 2.19911, , , , 126., , sum:, , RowBox[{-, 0.00689937}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_661.gif]

RowBox[{nr:, , 2, , , , 4, , , , 4, , , ... , 2.67035, , , , 153., , sum:, , RowBox[{-, 0.373125}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_663.gif]

RowBox[{nr:, , 2, , , , 4, , , , 4, , , ... ;, beta2:, , 3.14159, , , , 180., , sum:, , 0.0207078}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_665.gif]

RowBox[{nr:, , 2, , , , 4, , , , 5, , , ... beta2:, , 1.25664, , , , 72., , sum:, , 6.83602*10^-6}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_667.gif]

RowBox[{nr:, , 2, , , , 4, , , , 5, , , ... 62304;, 1.72788, , , , 99., , sum:, , RowBox[{-, 0.000124368}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_669.gif]

RowBox[{nr:, , 2, , , , 4, , , , 5, , , ...  beta2:, , 2.19911, , , , 126., , sum:, , 0.000729112}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_671.gif]

RowBox[{nr:, , 2, , , , 4, , , , 5, , , ... , beta2:, , 2.67035, , , , 153., , sum:, , 0.00338568}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_673.gif]

RowBox[{nr:, , 2, , , , 4, , , , 5, , , ... 304;, beta2:, , 3.14159, , , , 180., , sum:, , 1.8924}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_675.gif]

RowBox[{nr:, , 2, , , , 5, , , , 1, , , ... , 1.25664, , , , 72., , sum:, , RowBox[{-, 0.0476404}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_677.gif]

RowBox[{nr:, , 2, , , , 5, , , , 1, , , ... 4;, beta2:, , 1.72788, , , , 99., , sum:, , 0.0483483}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_679.gif]

RowBox[{nr:, , 2, , , , 5, , , , 1, , , ... #62304;, 2.19911, , , , 126., , sum:, , RowBox[{-, 0.0194922}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_681.gif]

RowBox[{nr:, , 2, , , , 5, , , , 1, , , ... , 2.67035, , , , 153., , sum:, , RowBox[{-, 0.221052}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_683.gif]

RowBox[{nr:, , 2, , , , 5, , , , 1, , , ... , beta2:, , 3.14159, , , , 180., , sum:, , 0.00738707}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_685.gif]

RowBox[{nr:, , 2, , , , 5, , , , 2, , , ... #62304;, 1.25664, , , , 72., , sum:, , RowBox[{-, 0.00347751}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_687.gif]

RowBox[{nr:, , 2, , , , 5, , , , 2, , , ... , 1.72788, , , , 99., , sum:, , RowBox[{-, 0.011864}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_689.gif]

RowBox[{nr:, , 2, , , , 5, , , , 2, , , ... ;, beta2:, , 2.19911, , , , 126., , sum:, , 0.0154307}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_691.gif]

RowBox[{nr:, , 2, , , , 5, , , , 2, , , ... ;, beta2:, , 2.67035, , , , 153., , sum:, , 0.0122111}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_693.gif]

RowBox[{nr:, , 2, , , , 5, , , , 2, , , ... ;, beta2:, , 3.14159, , , , 180., , sum:, , 0.0223392}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_695.gif]

RowBox[{nr:, , 2, , , , 5, , , , 3, , , ... #62304;, 1.25664, , , , 72., , sum:, , RowBox[{-, 0.00316188}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_697.gif]

RowBox[{nr:, , 2, , , , 5, , , , 3, , , ... , 1.72788, , , , 99., , sum:, , RowBox[{-, 0.0100287}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_699.gif]

RowBox[{nr:, , 2, , , , 5, , , , 3, , , ... , 2.19911, , , , 126., , sum:, , RowBox[{-, 0.164618}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_701.gif]

RowBox[{nr:, , 2, , , , 5, , , , 3, , , ... ;, beta2:, , 2.67035, , , , 153., , sum:, , 0.0430981}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_703.gif]

RowBox[{nr:, , 2, , , , 5, , , , 3, , , ... ;, beta2:, , 3.14159, , , , 180., , sum:, , 0.0388497}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_705.gif]

RowBox[{nr:, , 2, , , , 5, , , , 4, , , ... , beta2:, , 1.25664, , , , 72., , sum:, , 0.000622147}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_707.gif]

RowBox[{nr:, , 2, , , , 5, , , , 4, , , ... ;, beta2:, , 1.72788, , , , 99., , sum:, , 0.00148556}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_709.gif]

RowBox[{nr:, , 2, , , , 5, , , , 4, , , ... , beta2:, , 2.19911, , , , 126., , sum:, , 0.00637374}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_711.gif]

RowBox[{nr:, , 2, , , , 5, , , , 4, , , ... #62304;, 2.67035, , , , 153., , sum:, , RowBox[{-, 0.0450904}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_713.gif]

RowBox[{nr:, , 2, , , , 5, , , , 4, , , ... #62304;, 3.14159, , , , 180., , sum:, , RowBox[{-, 0.0474437}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_715.gif]

RowBox[{nr:, , 2, , , , 5, , , , 5, , , ...  beta2:, , 1.25664, , , , 72., , sum:, , 0.0000428426}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_717.gif]

RowBox[{nr:, , 2, , , , 5, , , , 5, , , ...  beta2:, , 1.72788, , , , 99., , sum:, , 0.0000990423}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_719.gif]

RowBox[{nr:, , 2, , , , 5, , , , 5, , , ...  beta2:, , 2.19911, , , , 126., , sum:, , 0.000400511}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_721.gif]

RowBox[{nr:, , 2, , , , 5, , , , 5, , , ... ;, beta2:, , 2.67035, , , , 153., , sum:, , 0.0018187}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_723.gif]

RowBox[{nr:, , 2, , , , 5, , , , 5, , , ... 04;, beta2:, , 3.14159, , , , 180., , sum:, , 1.05091}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_725.gif]

RowBox[{nr:, , 3, , , , 1, , , , 1, , , ... , beta2:, , 1.00531, , , , 57.6, , sum:, , 0.00433441}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_727.gif]

RowBox[{nr:, , 3, , , , 1, , , , 1, , , ... #62304;, 1.3823, , , , 79.2, , sum:, , RowBox[{-, 0.00326568}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_729.gif]

RowBox[{nr:, , 3, , , , 1, , , , 1, , , ... beta2:, , 1.75929, , , , 100.8, , sum:, , 0.000156692}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_731.gif]

RowBox[{nr:, , 3, , , , 1, , , , 1, , , ... beta2:, , 2.13628, , , , 122.4, , sum:, , 0.000292172}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_733.gif]

RowBox[{nr:, , 3, , , , 1, , , , 1, , , ... , beta2:, , 2.51327, , , , 144., , sum:, , 0.00171988}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_735.gif]

RowBox[{nr:, , 3, , , , 1, , , , 2, , , ... 2304;, 1.00531, , , , 57.6, , sum:, , RowBox[{-, 0.000779817}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_737.gif]

RowBox[{nr:, , 3, , , , 1, , , , 2, , , ... , 1.3823, , , , 79.2, , sum:, , RowBox[{-, 0.0176721}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_739.gif]

RowBox[{nr:, , 3, , , , 1, , , , 2, , , ...  beta2:, , 1.75929, , , , 100.8, , sum:, , 0.00155505}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_741.gif]

RowBox[{nr:, , 3, , , , 1, , , , 2, , , ... , beta2:, , 2.13628, , , , 122.4, , sum:, , 0.0277653}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_743.gif]

RowBox[{nr:, , 3, , , , 1, , , , 2, , , ... #62304;, 2.51327, , , , 144., , sum:, , RowBox[{-, 0.0295185}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_745.gif]

RowBox[{nr:, , 3, , , , 1, , , , 3, , , ... ;, beta2:, , 1.00531, , , , 57.6, , sum:, , 0.0812915}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_747.gif]

RowBox[{nr:, , 3, , , , 1, , , , 3, , , ... , 1.3823, , , , 79.2, , sum:, , RowBox[{-, 0.134402}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_749.gif]

RowBox[{nr:, , 3, , , , 1, , , , 3, , , ... ;, beta2:, , 1.75929, , , , 100.8, , sum:, , 0.643276}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_751.gif]

RowBox[{nr:, , 3, , , , 1, , , , 3, , , ... , beta2:, , 2.13628, , , , 122.4, , sum:, , 0.0441322}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_753.gif]

RowBox[{nr:, , 3, , , , 1, , , , 3, , , ... ;, beta2:, , 2.51327, , , , 144., , sum:, , 0.0633861}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_755.gif]

RowBox[{nr:, , 3, , , , 1, , , , 4, , , ... 4;, beta2:, , 1.00531, , , , 57.6, , sum:, , 0.128875}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_757.gif]

RowBox[{nr:, , 3, , , , 1, , , , 4, , , ... , 1.3823, , , , 79.2, , sum:, , RowBox[{-, 0.151246}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_759.gif]

RowBox[{nr:, , 3, , , , 1, , , , 4, , , ... 2304;, 1.75929, , , , 100.8, , sum:, , RowBox[{-, 0.00371729}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_761.gif]

RowBox[{nr:, , 3, , , , 1, , , , 4, , , ... 62304;, 2.13628, , , , 122.4, , sum:, , RowBox[{-, 0.0293624}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_763.gif]

RowBox[{nr:, , 3, , , , 1, , , , 4, , , ... , 2.51327, , , , 144., , sum:, , RowBox[{-, 0.784669}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_765.gif]

RowBox[{nr:, , 3, , , , 1, , , , 5, , , ... #62304;, 1.00531, , , , 57.6, , sum:, , RowBox[{-, 0.0683286}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_767.gif]

RowBox[{nr:, , 3, , , , 1, , , , 5, , , ... , 1.3823, , , , 79.2, , sum:, , RowBox[{-, 0.152705}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_769.gif]

RowBox[{nr:, , 3, , , , 1, , , , 5, , , ...  beta2:, , 1.75929, , , , 100.8, , sum:, , 0.00254071}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_771.gif]

RowBox[{nr:, , 3, , , , 1, , , , 5, , , ... ;, beta2:, , 2.13628, , , , 122.4, , sum:, , 0.013683}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_773.gif]

RowBox[{nr:, , 3, , , , 1, , , , 5, , , ... , beta2:, , 2.51327, , , , 144., , sum:, , 0.00559703}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_775.gif]

RowBox[{nr:, , 3, , , , 2, , , , 1, , , ... ;, beta2:, , 1.00531, , , , 57.6, , sum:, , 0.0070902}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_777.gif]

RowBox[{nr:, , 3, , , , 2, , , , 1, , , ... #62304;, 1.3823, , , , 79.2, , sum:, , RowBox[{-, 0.00440371}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_779.gif]

RowBox[{nr:, , 3, , , , 2, , , , 1, , , ... 304;, 1.75929, , , , 100.8, , sum:, , RowBox[{-, 0.000780049}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_781.gif]

RowBox[{nr:, , 3, , , , 2, , , , 1, , , ... beta2:, , 2.13628, , , , 122.4, , sum:, , 0.000305565}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_783.gif]

RowBox[{nr:, , 3, , , , 2, , , , 1, , , ... , beta2:, , 2.51327, , , , 144., , sum:, , 0.00311176}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_785.gif]

RowBox[{nr:, , 3, , , , 2, , , , 2, , , ... , 1.00531, , , , 57.6, , sum:, , RowBox[{-, 0.554471}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_787.gif]

RowBox[{nr:, , 3, , , , 2, , , , 2, , , ... , 1.3823, , , , 79.2, , sum:, , RowBox[{-, 0.0367883}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_789.gif]

RowBox[{nr:, , 3, , , , 2, , , , 2, , , ... 62304;, 1.75929, , , , 100.8, , sum:, , RowBox[{-, 0.0167197}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_791.gif]

RowBox[{nr:, , 3, , , , 2, , , , 2, , , ... ;, beta2:, , 2.13628, , , , 122.4, , sum:, , 0.268643}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_793.gif]

RowBox[{nr:, , 3, , , , 2, , , , 2, , , ... , 2.51327, , , , 144., , sum:, , RowBox[{-, 0.172443}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_795.gif]

RowBox[{nr:, , 3, , , , 2, , , , 3, , , ... , beta2:, , 1.00531, , , , 57.6, , sum:, , 0.00972296}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_797.gif]

RowBox[{nr:, , 3, , , , 2, , , , 3, , , ... , 1.3823, , , , 79.2, , sum:, , RowBox[{-, 0.0826434}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_799.gif]

RowBox[{nr:, , 3, , , , 2, , , , 3, , , ... , beta2:, , 1.75929, , , , 100.8, , sum:, , 0.0267331}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_801.gif]

RowBox[{nr:, , 3, , , , 2, , , , 3, , , ... , beta2:, , 2.13628, , , , 122.4, , sum:, , 0.0809467}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_803.gif]

RowBox[{nr:, , 3, , , , 2, , , , 3, , , ... ;, beta2:, , 2.51327, , , , 144., , sum:, , 0.0342748}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_805.gif]

RowBox[{nr:, , 3, , , , 2, , , , 4, , , ... ;, beta2:, , 1.00531, , , , 57.6, , sum:, , 0.0822033}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_807.gif]

RowBox[{nr:, , 3, , , , 2, , , , 4, , , ... , 1.3823, , , , 79.2, , sum:, , RowBox[{-, 0.445477}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_809.gif]

RowBox[{nr:, , 3, , , , 2, , , , 4, , , ... , beta2:, , 1.75929, , , , 100.8, , sum:, , 0.0066435}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_811.gif]

RowBox[{nr:, , 3, , , , 2, , , , 4, , , ... 62304;, 2.13628, , , , 122.4, , sum:, , RowBox[{-, 0.0273158}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_813.gif]

RowBox[{nr:, , 3, , , , 2, , , , 4, , , ... , 2.51327, , , , 144., , sum:, , RowBox[{-, 0.146544}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_815.gif]

RowBox[{nr:, , 3, , , , 2, , , , 5, , , ... #62304;, 1.00531, , , , 57.6, , sum:, , RowBox[{-, 0.0490209}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_817.gif]

RowBox[{nr:, , 3, , , , 2, , , , 5, , , ... , 1.3823, , , , 79.2, , sum:, , RowBox[{-, 0.0951003}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_819.gif]

RowBox[{nr:, , 3, , , , 2, , , , 5, , , ... 2304;, 1.75929, , , , 100.8, , sum:, , RowBox[{-, 0.00596812}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_821.gif]

RowBox[{nr:, , 3, , , , 2, , , , 5, , , ... , beta2:, , 2.13628, , , , 122.4, , sum:, , 0.0142822}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_823.gif]

RowBox[{nr:, , 3, , , , 2, , , , 5, , , ... , beta2:, , 2.51327, , , , 144., , sum:, , 0.00425712}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_825.gif]

RowBox[{nr:, , 3, , , , 3, , , , 1, , , ... 4;, beta2:, , 1.00531, , , , 57.6, , sum:, , 0.013103}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_827.gif]

RowBox[{nr:, , 3, , , , 3, , , , 1, , , ... #62304;, 1.3823, , , , 79.2, , sum:, , RowBox[{-, 0.00597194}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_829.gif]

RowBox[{nr:, , 3, , , , 3, , , , 1, , , ... 2304;, 1.75929, , , , 100.8, , sum:, , RowBox[{-, 0.00426135}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_831.gif]

RowBox[{nr:, , 3, , , , 3, , , , 1, , , ... beta2:, , 2.13628, , , , 122.4, , sum:, , 0.000311877}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_833.gif]

RowBox[{nr:, , 3, , , , 3, , , , 1, , , ... , beta2:, , 2.51327, , , , 144., , sum:, , 0.00566076}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_835.gif]

RowBox[{nr:, , 3, , , , 3, , , , 2, , , ... ;, beta2:, , 1.00531, , , , 57.6, , sum:, , 0.0437795}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_837.gif]

RowBox[{nr:, , 3, , , , 3, , , , 2, , , ... 04;, beta2:, , 1.3823, , , , 79.2, , sum:, , 0.201681}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_839.gif]

RowBox[{nr:, , 3, , , , 3, , , , 2, , , ... ;, beta2:, , 1.75929, , , , 100.8, , sum:, , 0.113986}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_841.gif]

RowBox[{nr:, , 3, , , , 3, , , , 2, , , ... 62304;, 2.13628, , , , 122.4, , sum:, , RowBox[{-, 0.0696909}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_843.gif]

RowBox[{nr:, , 3, , , , 3, , , , 2, , , ... ;, beta2:, , 2.51327, , , , 144., , sum:, , 0.0925003}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_845.gif]

RowBox[{nr:, , 3, , , , 3, , , , 3, , , ... ;, beta2:, , 1.00531, , , , 57.6, , sum:, , 0.0316438}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_847.gif]

RowBox[{nr:, , 3, , , , 3, , , , 3, , , ... , 1.3823, , , , 79.2, , sum:, , RowBox[{-, 0.0857445}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_849.gif]

RowBox[{nr:, , 3, , , , 3, , , , 3, , , ... ;, beta2:, , 1.75929, , , , 100.8, , sum:, , 0.027494}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_851.gif]

RowBox[{nr:, , 3, , , , 3, , , , 3, , , ... ;, beta2:, , 2.13628, , , , 122.4, , sum:, , 0.769659}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_853.gif]

RowBox[{nr:, , 3, , , , 3, , , , 3, , , ... ;, beta2:, , 2.51327, , , , 144., , sum:, , 0.0211299}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_855.gif]

RowBox[{nr:, , 3, , , , 3, , , , 4, , , ... ;, beta2:, , 1.00531, , , , 57.6, , sum:, , 0.0505803}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_857.gif]

RowBox[{nr:, , 3, , , , 3, , , , 4, , , ... 04;, beta2:, , 1.3823, , , , 79.2, , sum:, , 0.112518}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_859.gif]

RowBox[{nr:, , 3, , , , 3, , , , 4, , , ... , beta2:, , 1.75929, , , , 100.8, , sum:, , 0.0129727}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_861.gif]

RowBox[{nr:, , 3, , , , 3, , , , 4, , , ... 62304;, 2.13628, , , , 122.4, , sum:, , RowBox[{-, 0.0217094}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_863.gif]

RowBox[{nr:, , 3, , , , 3, , , , 4, , , ... #62304;, 2.51327, , , , 144., , sum:, , RowBox[{-, 0.0429836}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_865.gif]

RowBox[{nr:, , 3, , , , 3, , , , 5, , , ... #62304;, 1.00531, , , , 57.6, , sum:, , RowBox[{-, 0.0347928}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_867.gif]

RowBox[{nr:, , 3, , , , 3, , , , 5, , , ... , 1.3823, , , , 79.2, , sum:, , RowBox[{-, 0.0541168}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_869.gif]

RowBox[{nr:, , 3, , , , 3, , , , 5, , , ... 62304;, 1.75929, , , , 100.8, , sum:, , RowBox[{-, 0.0121158}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_871.gif]

RowBox[{nr:, , 3, , , , 3, , , , 5, , , ... 4;, beta2:, , 2.13628, , , , 122.4, , sum:, , 0.01466}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_873.gif]

RowBox[{nr:, , 3, , , , 3, , , , 5, , , ... , beta2:, , 2.51327, , , , 144., , sum:, , 0.00320756}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_875.gif]

RowBox[{nr:, , 3, , , , 4, , , , 1, , , ... 4;, beta2:, , 1.00531, , , , 57.6, , sum:, , 0.037756}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_877.gif]

RowBox[{nr:, , 3, , , , 4, , , , 1, , , ... #62304;, 1.3823, , , , 79.2, , sum:, , RowBox[{-, 0.00812632}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_879.gif]

RowBox[{nr:, , 3, , , , 4, , , , 1, , , ... #62304;, 1.75929, , , , 100.8, , sum:, , RowBox[{-, 0.132813}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_881.gif]

RowBox[{nr:, , 3, , , , 4, , , , 1, , , ... , beta2:, , 2.13628, , , , 122.4, , sum:, , 0.0186176}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_883.gif]

RowBox[{nr:, , 3, , , , 4, , , , 1, , , ... ;, beta2:, , 2.51327, , , , 144., , sum:, , 0.0111077}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_885.gif]

RowBox[{nr:, , 3, , , , 4, , , , 2, , , ... #62304;, 1.00531, , , , 57.6, , sum:, , RowBox[{-, 0.0718039}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_887.gif]

RowBox[{nr:, , 3, , , , 4, , , , 2, , , ... 4;, beta2:, , 1.3823, , , , 79.2, , sum:, , 0.0636335}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_889.gif]

RowBox[{nr:, , 3, , , , 4, , , , 2, , , ... , beta2:, , 1.75929, , , , 100.8, , sum:, , 0.0919209}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_891.gif]

RowBox[{nr:, , 3, , , , 4, , , , 2, , , ... 62304;, 2.13628, , , , 122.4, , sum:, , RowBox[{-, 0.0566429}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_893.gif]

RowBox[{nr:, , 3, , , , 4, , , , 2, , , ... ;, beta2:, , 2.51327, , , , 144., , sum:, , 0.0474111}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_895.gif]

RowBox[{nr:, , 3, , , , 4, , , , 3, , , ... ;, beta2:, , 1.00531, , , , 57.6, , sum:, , 0.0291632}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_897.gif]

RowBox[{nr:, , 3, , , , 4, , , , 3, , , ... 04;, beta2:, , 1.3823, , , , 79.2, , sum:, , 0.196182}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_899.gif]

RowBox[{nr:, , 3, , , , 4, , , , 3, , , ... , beta2:, , 1.75929, , , , 100.8, , sum:, , 0.0203588}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_901.gif]

RowBox[{nr:, , 3, , , , 4, , , , 3, , , ... , beta2:, , 2.13628, , , , 122.4, , sum:, , 0.0116852}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_903.gif]

RowBox[{nr:, , 3, , , , 4, , , , 3, , , ... ;, beta2:, , 2.51327, , , , 144., , sum:, , 0.0329696}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_905.gif]

RowBox[{nr:, , 3, , , , 4, , , , 4, , , ... ;, beta2:, , 1.00531, , , , 57.6, , sum:, , 0.0346545}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_907.gif]

RowBox[{nr:, , 3, , , , 4, , , , 4, , , ... 4;, beta2:, , 1.3823, , , , 79.2, , sum:, , 0.0303741}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_909.gif]

RowBox[{nr:, , 3, , , , 4, , , , 4, , , ... , beta2:, , 1.75929, , , , 100.8, , sum:, , 0.0152552}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_911.gif]

RowBox[{nr:, , 3, , , , 4, , , , 4, , , ... 62304;, 2.13628, , , , 122.4, , sum:, , RowBox[{-, 0.0247972}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_913.gif]

RowBox[{nr:, , 3, , , , 4, , , , 4, , , ... #62304;, 2.51327, , , , 144., , sum:, , RowBox[{-, 0.0400657}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_915.gif]

RowBox[{nr:, , 3, , , , 4, , , , 5, , , ... , 1.00531, , , , 57.6, , sum:, , RowBox[{-, 0.023912}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_917.gif]

RowBox[{nr:, , 3, , , , 4, , , , 5, , , ... , 1.3823, , , , 79.2, , sum:, , RowBox[{-, 0.0236644}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_919.gif]

RowBox[{nr:, , 3, , , , 4, , , , 5, , , ... 62304;, 1.75929, , , , 100.8, , sum:, , RowBox[{-, 0.0167891}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_921.gif]

RowBox[{nr:, , 3, , , , 4, , , , 5, , , ... , beta2:, , 2.13628, , , , 122.4, , sum:, , 0.0148677}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_923.gif]

RowBox[{nr:, , 3, , , , 4, , , , 5, , , ... , beta2:, , 2.51327, , , , 144., , sum:, , 0.00223427}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_925.gif]

RowBox[{nr:, , 3, , , , 5, , , , 1, , , ... #62304;, 1.00531, , , , 57.6, , sum:, , RowBox[{-, 0.0402277}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_927.gif]

RowBox[{nr:, , 3, , , , 5, , , , 1, , , ... #62304;, 1.3823, , , , 79.2, , sum:, , RowBox[{-, 0.00104056}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_929.gif]

RowBox[{nr:, , 3, , , , 5, , , , 1, , , ... , beta2:, , 1.75929, , , , 100.8, , sum:, , 0.0071905}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_931.gif]

RowBox[{nr:, , 3, , , , 5, , , , 1, , , ...  beta2:, , 2.13628, , , , 122.4, , sum:, , 0.00143274}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_933.gif]

RowBox[{nr:, , 3, , , , 5, , , , 1, , , ... ;, beta2:, , 2.51327, , , , 144., , sum:, , 0.0358753}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_935.gif]

RowBox[{nr:, , 3, , , , 5, , , , 2, , , ... 62304;, 1.00531, , , , 57.6, , sum:, , RowBox[{-, 0.00938896}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_937.gif]

RowBox[{nr:, , 3, , , , 5, , , , 2, , , ... #62304;, 1.3823, , , , 79.2, , sum:, , RowBox[{-, 0.00121412}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_939.gif]

RowBox[{nr:, , 3, , , , 5, , , , 2, , , ... #62304;, 1.75929, , , , 100.8, , sum:, , RowBox[{-, 0.352981}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_941.gif]

RowBox[{nr:, , 3, , , , 5, , , , 2, , , ... 62304;, 2.13628, , , , 122.4, , sum:, , RowBox[{-, 0.0778797}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_943.gif]

RowBox[{nr:, , 3, , , , 5, , , , 2, , , ... ;, beta2:, , 2.51327, , , , 144., , sum:, , 0.0183158}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_945.gif]

RowBox[{nr:, , 3, , , , 5, , , , 3, , , ... ;, beta2:, , 1.00531, , , , 57.6, , sum:, , 0.0181951}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_947.gif]

RowBox[{nr:, , 3, , , , 5, , , , 3, , , ... , beta2:, , 1.3823, , , , 79.2, , sum:, , 0.000396699}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_949.gif]

RowBox[{nr:, , 3, , , , 5, , , , 3, , , ... , beta2:, , 1.75929, , , , 100.8, , sum:, , 0.0133955}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_951.gif]

RowBox[{nr:, , 3, , , , 5, , , , 3, , , ... 62304;, 2.13628, , , , 122.4, , sum:, , RowBox[{-, 0.0406845}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_953.gif]

RowBox[{nr:, , 3, , , , 5, , , , 3, , , ... ;, beta2:, , 2.51327, , , , 144., , sum:, , 0.0749547}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_955.gif]

RowBox[{nr:, , 3, , , , 5, , , , 4, , , ... ;, beta2:, , 1.00531, , , , 57.6, , sum:, , 0.0223516}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_957.gif]

RowBox[{nr:, , 3, , , , 5, , , , 4, , , ... , beta2:, , 1.3823, , , , 79.2, , sum:, , 0.000164198}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_959.gif]

RowBox[{nr:, , 3, , , , 5, , , , 4, , , ... , beta2:, , 1.75929, , , , 100.8, , sum:, , 0.0228208}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_961.gif]

RowBox[{nr:, , 3, , , , 5, , , , 4, , , ... 62304;, 2.13628, , , , 122.4, , sum:, , RowBox[{-, 0.0119279}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_963.gif]

RowBox[{nr:, , 3, , , , 5, , , , 4, , , ... ;, beta2:, , 2.51327, , , , 144., , sum:, , 0.0212756}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_965.gif]

RowBox[{nr:, , 3, , , , 5, , , , 5, , , ... #62304;, 1.00531, , , , 57.6, , sum:, , RowBox[{-, 0.0153358}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_967.gif]

RowBox[{nr:, , 3, , , , 5, , , , 5, , , ... 62304;, 1.3823, , , , 79.2, , sum:, , RowBox[{-, 0.000218713}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_969.gif]

RowBox[{nr:, , 3, , , , 5, , , , 5, , , ... 62304;, 1.75929, , , , 100.8, , sum:, , RowBox[{-, 0.0204868}]}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_971.gif]

RowBox[{nr:, , 3, , , , 5, , , , 5, , , ... , beta2:, , 2.13628, , , , 122.4, , sum:, , 0.0149267}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_973.gif]

RowBox[{nr:, , 3, , , , 5, , , , 5, , , ... , beta2:, , 2.51327, , , , 144., , sum:, , 0.00120059}]

[Graphics:jagenoz16ao/index_975.gif]

Smieszne wykresiaki. Jak widać wypadkowe sumy momentu w czasie 1 obrotu dążą do zera. Co by było gdyby zrobić z tego układ bardziej złożony?

Sumowanie seryjne

1. Składania zêbatek o różnych wielkościach i fazach da zawsze zerow¹ sumê momentu obrotowy, nawet dla innej liczby zębów, przykładowo ten pogwatmaniec:

In[651]:=

RowBox[{RowBox[{If, , [, RowBox[{nmax - nmin>1, ,, , RowBox[{RowBox[{LL, =, RowBox ... 12314;ifi〛 ;], , ;, , Print["sum: ", sum]}]}], , ]}], }]

[Graphics:jagenoz16ao/index_977.gif]

RowBox[{sum: , , 0.123902}]

Dodając różne zębatki można otrzymać właściwie dowolne wykresy My[φ].. ale zawsze:

∫_0^(2 π) Myϕ0

Należałoby  rozpatrzeć układ dynamicznie jednak póki co to podejście jak również niesamowity v19 muszą poczekać.

W razie zerowej calki po φ miałem zamiar skręcić model wzdłuż osi Oy i zanurzyć ukośnie (nowa oś obrotu w płaszczyznie Oyz). Rozumowanie, obliczenia v15f oraz szybkie doświadczenie w wodzie potwierdziło, że pychylenie osi obrotu powoduje, iż na moment siły parcia ma wpływ nie tylko wysunięcie prostopadłe do płaszczyzny pionowej osi obrotu, ale również odległość w tej płaszczyźnie. Czyli przykładowo dwa ramiona - łopatki (ucięte ze śruby dwoma płaszczyznami prostopadłymi do osi śruby) zanurzając w wodzie pod kątem otrzymuję niezrównoważony moment. Śruba może się zwężać lub składać z kilku śrub (seryjne sumowanie). Oczywiście liczbę gwintów (zębów w przekroju) jest dowolna.
Niestety, model śruby da się przedstawić przy pomocy sumowania seryjnego powyższego modelu przez różnicowanie poziomu zanurzenia i fazy. Tym samym całka momentów dla takiej konfiguracji po dφ da wynik zerowy.     

Statycznie to zostaje ju¿ tylko zastosować dwie ciecze o różnych gęstościach po obu stronach osi. Można to uzyskać dodając do modelu v15f zęby.  Wykonanie takiego modelu uzasadniłoby tym samym nieudowodnioną jeszcze tezę dotyczącą v15* (przedstawioną na paranaukach), że nie potrzeba szczelnego zawora, a jedynie zmiany przekroju.  Modele pochylone z róznymi cieczami od v16g do v16j zapowiadają się bardzo dobrze.
CDN.

Kiedy w tym tempie do dojdę do Repulsin B? Ktos pomoze mi policzyc ta maszynke? wir Schaubergera
Nie? Tak myslalem. Z reszta Rosjanie to juz zrobili ..vortex wind generator
Na koniec cos smiesznego. wznoszenie plywaka kosztem obnizenia energii slupa wody. Ludzie bladza... przez jakis czas..

Jagen, 2006.10.18

W Imie Boga Stworzyciela